BIM In Beweging tijdens Kennisdag BIM Loket

22 maart 2018

De tweede Kennisdag van het BIM Loket stond in het teken van leiderschap en debat. Op deze dag troffen BIM-coördinatoren, directeuren en overheidsvertegenwoordigers elkaar in een gezamenlijk streven om bouwinformatiemodellen te integreren in het dagelijks werk. In het ontwerp, op de bouwplaats én bij beheer en onderhoud.

 

Door Remco Takken

Van de aanwezigen in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, gaf bijna driekwart aan al drie jaar of langer te werken met BIM. 63 procent gaf aan ‘ruime ervaring’ te hebben met BIM, expert te zijn in het onderwerp of zelfs ‘aanspreekpunt in de organisatie’. Zij scherpten hun kennis verder aan tijdens workshops over onder meer Linked Data, het Gebouwdossier in de Omgevingswet, de Uniforme Sparings Opgave (USO) en een testplatform van product- en artikelinformatie op basis van CB-NL.

Kennisdag

Het debat met betrokkenen van de overheid, opdrachtgevers, branches en BIR/BIM Loket. Foto: © Dieter Schutte/www.dieterschutte.nl

BIM Loket en BIR

In haar openingspresentatie gaf BIM Loket-directeur Jacqueline Meerkerk aan dat het werk van het BIM Loket in hoge mate steunt op de schouders van de Bouw Informatieraad (BIR). Die opmerking heeft een achtergrond. Vanaf 2016 heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van budgetten van de BIR naar het BIM Loket. De omvang van het budget van de BIR is daarmee substantieel afgenomen. Voor de BIR staat het jaar 2017 in het teken van het Beleid- en uitvoeringsplan rond het thema Informatisering voor de Bouwagenda. Bernard Wientjes, onder meer oud-voorzitter van VNO-NCW, is voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. In maart 2017 presenteerde Wientjes de Bouwagenda in Den Haag aan het kabinet. Tijdens de Kennisdag van het BIM Loket schetste hij de belangrijkste uitdagingen. Eén daarvan is het feit dat de bouw geen ‘topsector’ is, vanwege de beperkte internationale uitstraling van de sector. Ook het feit dat er nogal wat organisaties zijn die zich in onderlinge afhankelijkheid met allerlei aspecten bemoeien binnen de bouw, helpt niet mee. “Er is geen sprake van een overkoepelende organisatie en diezelfde fragmentatie zien we ook nog eens terug in de kennissector.”

Kennisdag

Hoe de verschillende stakeholders ook van elkaar verschilden, niemand onderschreef de stelling ‘de ontwikkeling van een digitale basisinfrastructuur is een autonoom proces, die ontstaat vanzelf’. Foto: © Dieter Schutte/www.dieterschutte.nl

Bouwagenda 2020

Volgens Wientjes is het een gigantische klus om te kunnen voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs. “Een van de uitdagingen waar we voor staan is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden”, aldus Wientjes. “Uit onderzoek van het SCP blijkt dat slechts één procent van de huurders van sociale huurwoningen bereid is om zelf te investeren in de duurzaamheid van de eigen woning.” Dat huurders zelf ook nog eens akkoord moeten gaan met verduurzamingsprojecten, maakt het niet gemakkelijker. Echter, stel dat heel Nederland in beweging komt, dan, zo berekende Wientjes, kan de bouwsector het zelf niet meer bijbenen. “Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is er een productiviteitsstijging nodig van dertig procent, waar de bouwsector al jaren op nul zit.” Volgens hem is de fase van experimenteren inmiddels voorbij. “We willen Nederland vooruit helpen zonder steun aan pilots.” Gedacht wordt aan het opschalen van bestaande projecten die al succesvol zijn. “De Bouwagenda wil niet”, zo stelt Wientjes, “de zakken vullen van de grote aannemers.”

Wat doen overheden?

Adam Matthews, voorzitter van de EU BIM Task Group, haalde onderzoek aan dat te vinden is in het handboek van EU BIM. Hij toonde dat overheden bepaalde verwachtingen hebben van het gebruik van BIM: op sociaal en economisch gebied en op milieugebied. Hij noemde onder meer besparingen in tijd, gebruik en onderhoud van gebouwen, een beter inzicht in de levenscycli van ontwerp tot afbraak, efficiënter gebruik van grondstoffen en een positieve bijdrage aan de circulaire economie. De kernvraag die Matthews zichzelf stelde, was: ‘what are governments doing?’ Zonder dat hij het wist, vatte hij daarmee het debat samen dat later die ochtend zou plaatsvinden. Want hoe de verschillende stakeholders ook van elkaar verschilden, niemand onderschreef de stelling ‘de ontwikkeling van een digitale basisinfrastructuur is een autonoom proces, die ontstaat vanzelf’.

Kennisdag

Bernard Wientjes besteedde veel aandacht aan veranderingen die nodig zijn voor duurzaam bouwen en het voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs.

BIM-debat

Het Grote BIM-debat vormde het hoogtepunt van de ochtend. Alle zaken die Bernard Wientjes en Adam Matthews eerder al naar voren hadden gebracht, kregen een gezicht. “Wie heeft het leiderschap?”, vroeg Richard Tieskens van het Rijksvastgoedbedrijf zich af. De levendige discussie die ontstond, was mede te danken aan het aanwezige publiek. Dat het ‘te langzaam’ gaat met de inzet van BIM, is de zaal wel duidelijk. De door alle aanwezigen gewenste BIM-versnelling, of deze nu van bovenaf of onderaf komt, is ‘pijngedreven’. Dat was af en toe ook echt te zien, aan de rode hoofden van ongeduld van verschillende partijen in het publiek én op het podium. Op dat podium hadden zich negen vertegenwoordigers verzameld van overheid, opdrachtgevers, branche-organisaties, de BIR en het BIM Loket. Aydemir Çetin, strategisch adviseur bij Movares, vatte de algemene roep om leiderschap vanuit het publiek samen en voegde daaraan toe dat er niet alleen lef en durf nodig is om iets te roepen, maar dat er verdienmodellen nodig zijn, ‘werkende prototypes’ en ook: snoeien ‘om te groeien’.

Kennisdag

Het debat verplaatste zich ook naar de zaal tijdens de Kennisdag van het BIM Loket.

Perspectief

Van de negen personen die deelnamen aan het debat hadden er drie een stevige geo-bagage: Jacqueline Meerkerk (oud-Ruimte voor Geo-Informatie), Rob van de Velde (Geonovum) en Ruud van Rossem (ministerie van IenM). Van Rossem riep de betrokkenen op om goed te kijken naar de opzet en de leermomenten van eerdere succesvolle overheidsinitiatieven, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Van de Velde riep op om convenanten te sluiten met betrekking tot BIM-standaarden, om elkaar te kunnen houden aan het gebruik ervan.
Jacqueline Meerkerk toonde zich de ware verbinder door twee belangrijke woorden in de mond te nemen die door alle andere partijen lastig uit te spreken zijn. Immers, een verantwoordelijke van een ministerie kan onmogelijk aan een zaal vol ondernemers verzuchten dat er ‘ondernemende ambtenaren’ nodig zijn. Omgekeerd zal een vertegenwoordiger van een bouwbedrijf die wens óók niet snel hardop uitspreken wanneer er ambtenaren bij hem aan tafel zitten. De algemene waardering die Meerkerk van alle kanten in ontvangst mocht nemen, gaf duidelijk aan dat er behoefte is aan een bemiddelende partij die niet spreekt namens een sector of een overheidsprogramma. Ze vatte de huidige stand van zaken ook nog eens bondig samen: “Eigenlijk is alles al in huis.”
Als het BIM Loket een concept-convenant had voorgestoomd, was de in Soesterberg hardop uitgesproken wens van het BIM Loket om meer te doen aan ‘strategische agendering’ omgezet in klinkende munt. Dat convenant was immers waarschijnlijk door alle partijen ondertekend.

Website BIM Loket

Dit artikel is eerder verschenen in CAD-Magazine Bouw & Architectuur nr. 1 – 2018.

Comments are closed.