Gebiedsmanagers verkiest NLCS

28 februari 2018

De NLCS is van iedereen

Gebiedsmanagers is een van de weinige ingenieursbureaus die nooit een andere tekenstandaard heeft gebruikt dan de NLCS. Technisch gezien is die reden simpel: het bedrijf uit Maassluis bestaat pas sinds 2013. Praktisch is het eigenlijk nóg eenvoudiger: “Met de NLCS realiseer je verzorgde, heldere en voor iedereen leesbare tekeningen.”

Door de redactie

Kris Horvers, projectingenieur bij Gebiedsmanagers: “De NLCS heeft een duidelijke, logische opzet, maar er is ook nog wel ruimte voor verfijning en verbetering.”

‘Buiten is van iedereen’, luidt het motto van Gebiedsmanagers. En eigenlijk geldt hetzelfde voor de Nederlandse CAD-Standaard (NLCS). Want tekeningen die volgens de Nederlandse CAD-Standaard voor de grond-, weg- en waterbouw worden gemaakt, zijn namelijk naadloos overdraagbaar. “De NLCS is inderdaad van iedereen”, knikt projectingenieur Kris Horvers. In die functie begeleidt hij onder andere de verschillende fasen van ruimtelijke ontwikkeling, van schetsontwerp tot bestek. “Sinds een jaar of vier is de NLCS dus ook ‘van ons’. We zijn er kort na de oprichting mee begonnen en zouden allang niet meer zonder willen.” De NLCS is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig en compleet gestructureerd. Hierdoor wordt het werken met – en uitwisselen van NLCS- tekeningen efficiënter en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket. 

Heldere tekeningen
“In plaats van zelf het wiel uit te vinden, zijn we in de markt op zoek gegaan naar een tekenstandaard”, vervolgt Horvers. “We zochten naar een product waarmee we onze opdrachtgevers van dienst konden zijn en dat tegelijk aan onze eigen eisen voldeed. Uiteindelijk kwamen we uit bij de NLCS. Er is geen standaard die een uit te voeren werk beter inzichtelijk maakt. Met de NLCS realiseren we keurig verzorgde, heldere en voor iedereen leesbare tekeningen.”

“Wat voorheen vaak het geval was,” legt Horvers uit, “is dat opdrachtgevers veel samenwerkten met vaste partners. Gemeenten hadden zelfs vaak een eigen ingenieursafdeling. Een eigen, specifieke tekenstandaard was in die steeds terugkerende samenstelling geen belemmering. Immers: iedereen begreep hem. Vandaag de dag zijn er echter steeds meer wisselende partijen betrokken bij projecten. Ook partijen die níet bekend zijn met de betreffende standaard. Daar zit de grote winst van de NLCS: het is een uniforme standaard waar veel, steeds meer, verschillende partijen mee werken. We spreken nu dezelfde taal.” 

Geen communicatieruis
Horvers onderscheidt verschillende voordelen van een uniforme standaard. “Er is geen ruis meer tijdens de communicatie: iedereen weet hoe een tekening is opgezet. Daar vloeien meteen de nodige voordelen uit voort: er wordt sneller en efficiënter gewerkt en er ontstaan minder fouten. De ontwerper bespaart bijvoorbeeld veel tijd doordat hij zich niet meer hoeft in te lezen in de tekenstandaard van de aanleverende partij. Laagindeling, symboolgebruik, kleuraanduidingen… alles is in de NLCS vastgelegd.

”Een belangrijk bijkomend voordeel van de NLCS is volgens Horvers: werkplezier. “Zeker! Ik durf zelfs te zeggen dat de NLCS stressverlagend werkt. Omdat we bekend zijn met de standaard die iedereen gebruikt, hoeven we een tekening niet meer eerst uitgebreid te bestuderen en kunnen we direct naar de inhoud toe.” 

Geautomatiseerde software
De software die Gebiedsmanagers gebruikt voor het toepassen van NLCS is InfraCAD. “Een fijn product om de NLCS in de volledige breedte toe te passen. We hebben ons destijds georiënteerd en hoorden links en rechts al snel dat InfraCAD een goede naam had. Nadat we een trialversie hadden geprobeerd, waren we snel om. De voordelen naast de gratis software waarmee we daarvoor tijdelijk werkten, zijn vooral samen te vatten onder de noemer ‘tekengemak’. Met name de vele geautomatiseerde functies zijn ontzettend fijn. Als een tekenaar bijvoorbeeld een aantal objecten in de verkeerde laag heeft opgenomen, kan hij ze in één handeling in de juiste laag plaatsen. Ook legenda’s kunnen automatisch worden gegenereerd.”

Eigen handtekening
Ook het importeren van KLIC-meldingen, het maken van een ontwerptekening en de uitgebreide bibliotheek zijn door Horvers gewaardeerde onderdelen van InfraCAD. “Neem de bibliotheek. Voorheen waren aangeleverde tekeningen volgens een bepaalde tekenstandaard eigenlijk nooit compleet genoeg; er ontbraken vaak meerdere symbolen of arceringen die je in dat project net nodig hebt. De NLCS heeft het perfecte antwoord: het is mogelijk om zóveel specifieke details aan de tekening toe te voegen dat er geen ruimte overblijft voor onduidelijkheid. Tegelijk is er nog voldoende vrijheid voor de tekenaar zelf. Ik werk zelf bijvoorbeeld graag met symbolen om materialen aan te duiden, waar een ander liever met arceringen werkt. Zulke zaken kan de tekenaar dus zelf bepalen; zowel de NLCS als InfraCAD biedt voldoende ruimte voor een eigen handtekening.”

Met de NLCS realiseert Gebiedsmanagers verzorgde, heldere en voor iedereen leesbare tekeningen.

Intuïtieve opzet
Het leren werken met de NLCS verliep soepel, stelt Horvers. “We hebben even moeten wennen, maar de NLCS heeft een duidelijke, logische opzet die heel intuïtief werkt. Via een aantal stappen maak je je tekening van heel abstract mooi compleet. Van iedere lijn, ieder symbool weet je wat het betekent. Het heeft ons niet veel tijd gekost om van de NLCS onze voorkeursstandaard te maken.” Toch is het (nog) niet allemaal pais en vree. Horvers stelt dat de NLCS dé standaard van de toekomst is, maar dat er tegelijk nog ruimte is voor verdere verfijning en verbetering. “Veel van onze opdrachtgevers vragen ons bijvoorbeeld om onderscheid in kleur te maken tussen aan de ene kant de af te breken of nieuwe situatie en aan de andere kant de huidige situatie. Bijvoorbeeld: de huidige situatie in het grijs en de af te breken situatie in het zwart. De NLCS schrijft echter in principe voor dat alles in dezelfde kleur moet. Er wordt wel ruimte gelaten om onderscheid te maken, maar de tekenstandaard is daar momenteel nog onvoldoende op ingesteld.” 

NLCS biedt kansen
Het feit dát Horvers zo begaan is met de toekomst van de NLCS, geeft al aan dat er wat hem betreft een morgen ís. “Absoluut, zeker weten. De NLCS zit nog niet bij iedereen tussen de oren, maar we zien dat op steeds meer plekken de meerwaarde wordt ingezien. Ook sectorbreed biedt de NLCS kansen. Neem het omgevingsbeheer via de BGT|IMGeo. Dat is een GIS-standaard, die perfect gegevens kan omzetten vanuit de NLCS. De NLCS is namelijk heel duidelijk over de aard van de gegevens. Ook voor tekeningen in de ontwikkel- of planfase is de NLCS een mooie tool. Denk aan stedenbouwkundige matenplannen of verkavelingstekeningen: functioneel kun je prima met de NLCS uit de voeten gedurende de verschillende fasen van een project; het is niet alleen geschikt voor technische ontwerp- en uitvoeringstekeningen. Ik hoop dat ook die invulling steeds breder onderkend en verder uitgebouwd wordt. Al met al zie ik absoluut een mooie toekomst voor de NLCS.” 

Comments are closed.