STABU Bouwbreed: onbekend maakt onbemind?

13 mei 2015

Er doen momenteel veel verhalen over Bouwbreed de ronde. Het zou nog niet klaar zijn, het zou een testversie betreffen, je kunt er nog niets mee etcetera. Op basis van deze informatie worden adviezen verstrekt om er nog niet mee te werken. Het tegendeel is echter waar…

Op 6 januari jongstleden is de nieuwe STABU-systematiek, STABU Bouwbreed, gelanceerd. Zoals in de film ‘de i in BIM’ wordt verteld, dient deze systematiek meer dan enkel het schrijven van een bestek. Het gaat om informatiemanagement, bij voorkeur gekoppeld aan grafische modellen (in de volksmond ‘BIM’ genoemd), gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk.
Van PvE (functionele eisen, te stellen op het niveau van de ‘Bouwbreed Ruimten’), het stellen van prestatie eisen aan complete bouwdelen en technische oplossingen (het niveau ‘Bouwbreed Bouwsystemen & Installaties’), een gedetailleerde technische beschrijving per soort werk (het niveau ‘Bouwbreed Werksoorten’), contractdocumenten (middels de module ‘Bouwbreed Contracten’) met als output projectbeschrijvingen die kunnen worden ingezet tijdens het bouwproces en als gebouwdossier, op basis waarvan beheer & onderhoud, exploitatie, renovatie en uiteindelijk sloop kan plaatsvinden.

Andere denk- en werkwijze
Om Bouwbreed te kunnen gebruiken, wordt een andere denk- en werkwijze gevraagd van de gebruikers. Er moet niet langer gedacht worden in het opleveren van een bestek, maar in het opzetten van een projectbeschrijving voor een bouwwerk.
Men doet er goed aan om de vraag te stellen wat het doel is van de projectbeschrijving bestaande uit de technische specificaties op bouwdeel- (systeem/installatie) en productniveau en wat daarbij de behoefte is van de ontvanger en gebruiker van deze technische specificaties.
Hierbij is het van belang de bouwketen met haar informatiebehoefte in zijn geheel te beschouwen en niet enkel naar een op te leveren document te kijken. STABU² ging uit van HOE iets gemaakt moet worden en STABU Bouwbreed gaat uit van WAT er gemaakt moet worden. Het HOE is voorbehouden aan de uitvoerende partijen.

Vanaf daar kan steeds verder worden gedetailleerd totdat het niveau van de bouwproducten wordt bereikt. Natuurlijk zal het wennen aan deze nieuwe werk- en denkwijze tijd vragen. Daarom blijft STABU² nog een jaar in de lucht, tot eind 2015. Men kan beide systematieken naast elkaar blijven gebruiken en zo geleidelijk wennen aan Bouwbreed. Het verdient de voorkeur om niet te werken met moederbestekken, of met kopiëren en plakken vanuit oude bestekken, maar iedere keer opnieuw te beginnen. De onderlegger voor een projectbeschrijving wordt immers vanaf het begin van het proces geleidelijk opgebouwd met gegevens die men op dat moment weet. Dat voorkomt veel fouten. Uiteraard is het aan de gebruiker, hoe de systematiek gebruikt wordt. STABU kan hierin hoogstens suggesties doen.

Onbekend maakt onbemind
Zoals de titel van dit artikel aangeeft, doen momenteel veel verhalen over Bouwbreed deSTABUsystematiek2rondte. Het zou nog niet klaar zijn, het zou een testversie betreffen, je kunt er nog niets mee etcetera. Op basis van deze informatie worden adviezen verstrekt om er nog niet mee te werken. Zoals hierboven aangegeven is het slimmer om juist wel nu al gebruik te gaan maken van Bouwbreed, zodat de overgangsperiode lang is. STABU² stopt namelijk per 31 december 2015! Dit jaar zal STABU naast de roadshows die door het land worden gehouden, workshops organiseren, en met documentatie komen om de gebruiker verder te ondersteunen. Ook gaan er weer opleidingen starten vanaf de zomer. Hierover is STABU in gesprek met diverse opleidingsorganisaties.

Wat kan er nu eigenlijk al wel met Bouwbreed?
Met de huidige versie van STABU Bouwbreed kan men het volgende:

  • In STABU Bouwbreed kan men projectbeschrijvingen of deelprojectbeschrijvingen opstellen van een te realiseren bouwwerk. Binnen een project kunt u dus de verschillende Bouwbreed-modules gebruiken voor het beschrijven een project met een daarbij gekozen contractvorm. U kunt bijvoorbeeld binnen een project kiezen voor de contractvorm UAV-GC 2005, waarbij een deel van de technische beschrijvingen (specificaties) met Bouwbreed Ruimten op basis van functionele eisen plaatsvindt en bijvoorbeeld een gedeelte op gedetailleerd niveau met beschrijvingen van Bouwsystemen & Installaties en/of Werksoorten. Onderstaand meer info wat u verder kunt met de Bouwbreed modules.
  • Opstellen van object/projectbeschrijvingen (bestek) op het niveau van Bouwsystemen & Installaties en soorten werk (Werksoorten), zonder fabrikanten producten te specificeren. Oftewel fabrikant ongebonden c.q. oplossingsvrij.
  • Opstellen van administratieve/contactuele gedeelten waarbij men kan kiezen voor de UAV-GC 2005 middels een Modelbasisovereenkomst of op traditionele wijze met de UAV 2012 waarbij er aanvullende contractbepalingen aansluitend op de UAV 2012 beschikbaar zijn.
  • De aanvullende gekoppelde informatie van de UAV-GC 2005 en UAV 2012 raadplegen in Kennissystemen alsmede de STABU-Standaard.
  • Bouwbreed Ruimten maakt het mogelijk om conform een gestructureerde inhoud zelf functionele eisen te stellen aan Gebouwtypen en Ruimten van een bouwwerk. Weliswaar zijn hier nog geen standaard teksten beschikbaar, maar middels de huidige structuur kan wel eenduidig informatie worden gekoppeld en teruggevonden over een specifiek Gebouwtype en/of Ruimten van een bouwwerk.
  • Filteren en selecteren van fabrikantenproducten op basis van geselecteerde (en/of ingevulde) kenmerken. Middels de koppeling van ICN Solutions kunnen Bouwbreed-specificaties gekoppeld worden aan een BIM-model, gegenereerd met Revit-3B.

Wat kan er dan nog niet?
STABU is momenteel met man en macht aan het werk om de fabrikantenproductspecificaties te vullen in Bouwbreed. Omdat de oude FPS’n uiteenvallen in duizenden nieuwe FPS’n conform de CPR (Europese wetgeving over bouwproducten), vraagt dit nog wel enkele maanden werk. Echter, donderdag 26 februari 2015 is de eerste Fabrikantgebonden Product Specificatie uitgegeven waarna er in hoog tempo meerdere zullen volgen.

Verder kunnen de fabrikanten nog niet zelf hun informatie aanvullen. Dit gaat nu nog handmatig via een STABU-medewerker.

Tot slot is een aantal functionaliteiten die het werken gemakkelijker maakt nog in ontwikkeling. STABU heeft zich namelijk gefocust op het binnen afzienbare tijd (op nadrukkelijk verzoek van vele marktpartijen) live brengen van een goed werkende versie van Bouwbreed en heeft daarom een basisversie opgeleverd waarmee men projectbeschrijvingen kan opstellen.
Aanvullende functionaliteit en het doorontwikkelen van zowel de systematiek als de software, staat voor dit jaar op het programma.
Het betreft bijvoorbeeld: het zoeken in de catalogus (verwacht binnen twee weken), het controleren op updates van inhoud en software, het bijwerken van updates, toevoegen van afbeeldingen, koppelen van documenten aan het projectdossier, import/export van SUFx ten behoeve van externe software, verbergen kopteksten in specificaties, dupliceren bestekposten, printfunctie ‘alle tabbladen’, extra functionaliteit bij het invoeren van vrije teksten, filteren op kenmerken, kopiëren van de index, een fabrikanteninvul-tool, het omzetten van FPS’n, Het verbeteren van de algemene specificaties op basis van feedback uit de markt, toevoegen meerdere administratieve stelsels en het opleveren van diverse handleidingen zoals de software, de systematiek, voorbeeldspecificaties, use cases.

Wat kunt u van STABU verwachten dit jaar?
Globaal heeft STABU een planning gemaakt volgens welke bovengenoemde zaken worden opgeleverd. Uiteraard is dit afhankelijk van vele factoren. De planning is dan ook een voorlopige. STABU zal hierover via haar inmiddels bekende kanalen blijven communiceren om de verwachtingen te managen. Feedback die terugkomt vanuit de markt gaat STABU prioriteren en verwerken in de roadmap. Hierdoor kan er eventueel geschoven worden met functionaliteit in de planning. Uiteraard wordt een en ander teruggekoppeld aan de indiener van de feedback.

STABUsystematiek3

Tevens wordt gewerkt aan een nieuwe STABU-Standaard. In de nieuwe systematiek wordt niet zonder meer de gehele STABU-Standaard van toepassing verklaard. Er wordt alleen naar specifieke onderdelen van de STABU-Standaard verwezen waar dit relevant c.q. van toegevoegde waarde is.

Is STABU plotseling een systeemhuis geworden?

STABU heeft zich altijd gefocust op de systematiek en liet het ontwikkelen van software over aan commerciële software partijen. Omdat STABU onafhankelijk van derden de nieuwe systematiek op de markt wilde brengen en onafhankelijk van terechte en logische investeringsvraagstukken van derden, deze systematiek wil kunnen updaten en innoveren, is gekozen om zelf software uit te brengen. Het betreft software die als basisgereedschap noodzakelijk is en waarmee heel gemakkelijk een projectbeschrijving en/of (deel)projectbeschrijvingen gemaakt kunnen worden. STABU stelt de softwarehuizen in de gelegenheid om met aanvullende functionaliteit te komen, zoals extra features, (BIM-)koppelingen of andere gebruiksvormen (zoals pay-per-use varianten). STABU heeft dus zeker niet de intentie om softwarehuis te worden. Er lopen gesprekken met diverse partijen om de opgeleverde software te gaan beheren en door te ontwikkelen, zodat STABU zich kan blijven focussen op haar core business: het onderhouden van een onafhankelijke, juridisch correcte specificatiesystematiek en het leveren van diensten daaromheen. Inmiddels is een aantal softwarehuizen aan de slag gegaan met de nieuwe systematiek en de verwachting is dat er nog meerdere zullen volgen.

Vragen, opmerkingen en feedback
STABU staat open voor feedback. U kunt deze indienen via het commentaarformulier. STABUsystematiek4STABU zal zoals gezegd, deze feedback verwerken en terugkoppelen wat ermee gedaan wordt en wanneer. Voor vragen kunt u bellen met collega’s op het STABU-kantoor. Houdt u hierbij wel rekening met het feit dat STABU een kleine organisatie is en niet ongelimiteerd tijd heeft voor helpdeskvragen.

In principe helpt STABU u graag met korte vragen met hoge urgentie, zoals vragen over de software die niet werkt, vragen die snel te beantwoorden zijn over de systematiek en uiteraard vragen over wensen. Wanneer u echter vragen hebt die ze niet in een kwartier kunnen beantwoorden, verzoekt STABU u deze in te dienen via een webformulier op de website. Ze kunnen deze dan inplannen en uitwerken. Uiteraard hoort u van STABU wanneer u antwoord van ze kunt verwachten.

In voorkomende gevallen zal STABU een offerte uitbrengen, wanneer het beantwoorden van uw vraag meerdere uren gaat vergen. STABU is een onafhankelijke stichting, die kostendekkend werkt en haar eigen broek moet ophouden. In de kosten heeft STABU afgelopen anderhalf jaar fors gesneden. Desondanks moet STABU sommige verbeteringen (zoals het kunnen aanbieden van een ongelimiteerde helpdesk) uitstellen totdat er weer voldoende funding voor beschikbaar is. Eventuele winsten van de stichting worden direct geïnvesteerd in het verbeteren van hun dienstverlening en de systematiek. Daar kunt u van op aan. Ze vragen er begrip voor dat ze u niet, net als vroeger, te allen tijde te woord kunnen staan. Hun focus ligt momenteel op het vervolmaken en verder vullen van de STABU Bouwbreed-systematiek en de software.

www.stabu.org

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.